OGŁOSZENIE O PRZETARGU DO 30.000 EURO

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ul. Łokietka 12: Pobierz
 
ul. Krzymińskiego 18: Pobierz
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DO 30.000 EURO

 
Prace na ul. Łokietka 12
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 15.05.2017 r.

1.     Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  www.zmmaja.pl
2.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: REMONT SCHODÓW ORAZ WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH.     
3.    Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Inowrocław – Żłobek Miejski „Maja”,
ul. Krzymińskiego 18, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 353 92 04,
e-mail: majaino@vp.pl
4.    Krótkie określenie przedmiotu zamówienia:
       Przedmiotem zamówienia jest naprawa schodów i wymiana okien piwnicznych na filii żłobka w Inowrocławiu, przy ul. Łokietka 12 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i przedmiarami robót.

5.      W zakres robót remontowych wchodzi:
a)      Wymiana stolarki okiennej z uzupełnieniem docieplenia ościeży i malowaniem,
b)      Rozebranie starych posadzek i ułożenie nowych płytek na schodach,
c)      Wykonanie nowych tynków ścianek bocznych,
d)      Wymiana balustrady i pochwytu schodów zewnętrznych,
e)      Wykonanie opaski ze spadkiem od budynku.
 
6.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiary robót.
7.    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 01.07.2017 r. do 26.07.2017 r.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
1)      posiadanie doświadczenia w wykonaniu remontu budynku lub lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego i wymianie stolarki okiennej;
2)     dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
3)     znajdowanie się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

9.    Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: określone w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarach robót zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.
10.   Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań: formularz ofertowy. Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą do przedstawienia:
1)   kosztorysów ofertowych;
2)   uprawnień budowlanych osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy,
3)   poświadczenia (referencji), że wykonawca wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i wykonaniu remontu budynku lub lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego;
4)  dokumentów ubezpieczenia potwierdzających ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, na sumę ubezpieczenia równą co najmniej cenie ofertowej.

11.    Kryteria oceny ofert: cena – 80%, okres udzielonej gwarancji – 20%.
12.    Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 25 maja 2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu, przy ul. Krzymińskiego 18.
13.    Otwarcie ofert nastąpi 25 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w Żłobku Miejskim „Maja” w Inowrocławiu, przy ul. Krzymińskiego 18.
 

Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz

Przedmiar:

Pobierz

Opis - remont schodów zewnętrznych:

Pobierz

Prace na ul. Krzymińskiego 18
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 15.05.2017 r.

1.     Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.zmmaja.pl
2.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.
3.    Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Inowrocław – Żłobek Miejski „Maja”, ul. Krzymińskiego 18, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 353 92 04, e-mail: majaino@vp.pl
4.    Krótkie określenie przedmiotu zamówienia:

    1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych na grupie 1 żłobka w Inowrocławiu, przy ul. Krzymińskiego 18 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarami robót.
    2. W zakres zamówienia wchodzi:
        1) Wymiana instalacji elektrycznej
        2) Roboty budowlane:
              a) Wykucie z muru ościeżnic,
              b) Rozebranie ścianek, posadzek i wykładziny ściennej,
              c) Uzupełnienie ścianek i wyrównanie podłoża,
              d) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
              e) Wymiana okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
              f) Wymiana drzwi wewnętrznych w ościeżnicą,
              g) Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach i stropach,
              h) Kładzenie gładzi gipsowej 2-warstwowej na ścianach i sufitach,
               i) Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą zmywalną z gruntowaniem – ściany i sufity,
               j) Malowanie elementów pełnych kanału wentylacyjnego 2-krotnie farbą olejną z 2-krotnym szpachlowaniem,
              k) Wymiana kratek wentylacyjnych,
               l) Demontaż i wymiana umywalki i baterii umywalkowej,
             m) Wymiana podejścia z rur PCV i wodociągowego pod zawór hydrant i baterię,
              n) Wymiana grzejnika żeliwnego i rury przyłącznej.

3.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiary robót.
5.    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 01.08.2017 r. do 28.08.2017 r.
6.    Warunki udziału w postępowaniu:
      1) posiadanie doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych i instalacyjnych,
      2)dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami:
         a)  konstrukcyjno-budowlanymi,
         b) instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
      3) znajdowanie się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

7.    Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: określone w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarach robót zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.
8.    Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań: formularz ofertowy. Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą do przedstawienia:
       1)   kosztorysów ofertowych;
       2)  uprawnień budowlanych osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy,
       3)  przedstawienia poświadczenia (referencji), że wykonawca wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie instalacji elektrycznej i robotach remontowych; 
       4) dokumentów ubezpieczenia potwierdzających ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, na sumę ubezpieczenia równą co najmniej cenie ofertowej.

9.    Kryteria oceny ofert: cena – 80%, okres udzielonej gwarancji – 20%.
10.    Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 25 maja 2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu, przy ul. Krzymińskiego 18.
11.    Otwarcie ofert nastąpi 25 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w Żłobku Miejskim „Maja” w Inowrocławiu, przy ul. Krzymińskiego 18.

Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz

Opis projektu

Pobierz

Przedmiar

Pobierz

Przedmiar_1

Pobierz

Rzut patreru

Pobierz

Rzut piętra

Pobierz

Copyright Żłobek Miejski "Maja" (c) 2016, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 3006
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem